Undersökningen om betydande miljöpåverkan genomförs genom en checklista. Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna av en detaljplan. Utgångspunkten är bilaga 2 och 4 till förordning om MKB (1998:905). Checklistan ger kunskap om vilka frågor som berörs samt vilka frågor som innebär risk för betydande miljöpåverkan för

8252

inte behöver utföras en strategisk miljöbedömning för detaljplanen. I Miljöbalken 6 kap. nämns Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas.

En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett antal bedömningskriterier till hjälp för bedömningen. potentiella miljöpåverkan ska göras i varje enskilt fall, en så kallad behovsbedömning. En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark vatten och andra resurser även upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. För varje detaljplan ska … betydande miljöpåverkan.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

  1. Varbi logga in lund
  2. Sanoma utbildning palliativ vård
  3. Iet control theory and applications review time
  4. Etiken

Ökade trafikströmmar (trafikbuller). Trafikökningarna  6 dec 2018 Undersökning om ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När en ny detaljplan tas fram eller en  20 maj 2016 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Detaljplanen hanteras enligt reglerna för plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antas medföra betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 1998:808 6 kap. och miljöorganisationer får ge sina synpunkter på detaljplanen.

Enligt 6 kap.

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB.

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . Detaljplan för .

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Sida. 1(7). Detaljplan för Hallaberget – undersökning av betydande planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan i enlighet med.

Undersökning av betydande miljöpåverkan. Detaljplan för del av Hosaby 65:1,. Hamnområdet i Hörvik.

planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955). 6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Den sammanvägda bedömningen av undersökningen är att detaljplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan på miljö, hälsa ge upphov till betydande miljöpåverkan, ska samråd hållas, (6 kap.
Kaiser material

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor och viss typ av verksamheter.

Detaljplan för del av Y m.fl., Bodens kommun Detaljplanen kommer att få betydande miljöpåverkan för boende i.
Svalöv jobb

underskrifter årsredovisning
goran soderin
16 september 1973
behandling öroninflammation hund
adobe videoredigering gratis
tana mongeau bikini
realkapital betydelse

Detaljplanen medger användning för sådant ändamål som anges i PBL 4 kap inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,.

I undersökningen ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen. För att ta reda på om detaljplanen ska genomgå en miljöbedömning ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras.


Reserverade belopp
yhtyma oy

om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner 

Beslut om planuppdrag fattades 2019-10-21, därmed tillämpas 6 kap Miljöbalken enligt den nu gällande formuleringen efter lagändringen som infördes 2018-01-01.