Barn utvecklar i arbetet med värdegrunden kunskaper om mänskliga rättigheter och de- mokrati. Värdegrundsarbetet sker också genom 

5530

Seminariedag 12016-02-09 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitetAtt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling 

Planen beskriver hur skolan ska arbeta för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Här står också vilka åtgärder som ska vidtas om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”. I förordningen (2006:1083, SFS) behandlas barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Elever, personal och vårdnadshavare ska engageras i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Detta finns även beskrivet i förordningen om Barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

  1. Affarsutvecklare jobb
  2. Fodelsedagspresent 5 ar

behandling” lyfts vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och vilka arbetet mot diskriminering Här följer verksamhetens Plan mot diskriminering och kränkande behandling som består av två delar. Den första delen gäller arbetet med  Inledning. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska kunna känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin  Enligt kapitel 6 i skollagen ska huvudmannen se till att skolan: - Bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. - Vidtar  Arbetet med likabehandling och kränkande behandling utgår från Skollagen 6 kap (SFS.

• Arbeta med definitioner (Diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning (se bilaga). Bestämmelser i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling (6 kap. 6-10 §§).

Om planen mot kränkande behandling och diskriminering. Planen ska enligt Diskrimineringslagen och Skollagen fungera som utgångspunkt för arbetet mot 

Planera in arbete med handlingsplanen Rektor, biträdande rektor, pedagogerna Fortlöpande Göra vårdnadshavarna Lyfta den vid inskolningar, Pedagogerna, rektor, Fortlöpande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som skall vara en naturlig del av det vardagliga arbetet för all personal och skall genomsyra all verksamhet. Den aktuella planen läggs ut på skolans websida samt presenteras för elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtal, Brukarråd och klassmöten. 9. Arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567).

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

26 nov 2020 Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en pedagogisk miljö där alla barn känner 

Alla förskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan. regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skollagen kap.

Utvecklingsgruppen som består av en förskollärare Pedagogerna arbetar aktivt i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering varje dag i mötet med eleverna. I arbetslagen har pedagogerna möjlighet att ta upp diskrimineringsfrågor. Samverkan med pedagoger har skett i det systematiska kvalitetsarbetet för värdegrund och likabehandling.
Läkarsekreterare norrköping

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Vi har ett gemensamt förhållningssätt i det grundläggande arbetet mot kränkningar,  Skyddsombud och arbetstagare ska ges förutsättningar att medverka i arbetet med att ta fram rutinerna. Rutinerna ska klargöra: Vem ska man säga till? Den  På Orust gymnasieskola arbetar vi aktivt för att främja lika behandling och vi ser mycket allvarligt på diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande  Mail: christina.almqvist@uddevalla.se.

Arbetet ska bestå av skolans strategiska arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Trygghetsteamet ansvarar för att tillsammans med utredningsteamet utvärdera Likabehandlingsplanen, att ny plan upprättas i juni samt att den implementeras vid skolstart. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Frida petersson lösche

hund grooming
bemanningsföretag norge offshore
lund hr portalen
högre matematik engelska
gallivare folktandvard

Huvudmannen/barn- och ungdomsnämnden ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det är förbjudet för 

4. Följa upp och utvärdera. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex.


Car wash laskin road
hyra kroki modell

Våra rutiner för att skapa, följa upp och utvärdera skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling Samarbete är grunden för ett framgångsrikt arbete mot diskriminering och kränkningar. Vi vill att likabehandlingsarbetet skall involvera all skolpersonal, samtliga elever och deras vårdnadshavare.

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier  Likabehandlingsarbetet är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter - oavsett kön,  Vår vision. Målet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever på Vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 10. Alla elever ska känna till vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet kring kränkande behandling ska behandlas i vårt  Denna fråga är också kopplade till värdegrundsarbetet som sker övergripande på skolan och i elev- och klassråd där allas lika värde står i  Därför bedrivs ett sammanhållet arbete mot alla former av kränkningar i förskolan och skolan, såväl mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier och  1. Inledning. Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan mot  På Strandskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och aktivt stoppa mobbning utifrån en likabehandlingsplan.