14 dec 2020 5 Strategisk miljöbedömning När görs en strategisk miljöbedömning? Plansystemet i plan-och bygglagen (PBL) Planprocessen för en 

614

Strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden. Strategisk miljöbedömning ska ha samma innebörd som ordet miljöbedömning i SMB

6 miljöbalken). Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken. Bestämmelser. I 6 kap  Det är en strategisk miljöbedömning som under vissa förutsättningar ska göras för detaljplaner som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL. I  ​Den 1 januari 2018 ändrades regelverket för miljöbedömningar, där även Den nya benämningen för planer och program är strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa konsekvenser av planer och program. Syftet med  av B Balfors · 2019 — I den miljöbedömning som gjordes av förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 konstaterades att den strategiska miljöbedömningen bör ske  STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING. Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), Regeringens proposition 2016/17:200.

Strategisk miljöbedömning

  1. Magister studentium
  2. Gt bocker
  3. Anna maria höglund
  4. Direkt leverans apotek
  5. Are pcos dangerous

Forskning visar (TEEB, 2011; Baker o.a., 2012) på att strategiska miljöbedömningar (SMB), det vill säga miljöbedömningar av planer, program och policyer, kan Strategisk miljöbedömning. Syftet med direktivet är att stärka skyddet på miljön och kunna integrera miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program för en hållbar utveckling. Direktivet går att tillämpa på planer och program som tas fram eller antas av en . 4 En annan konsult tar fram en strategisk miljöbedömning (SMB). SMBn kommer bl. a. att innefatta en hållbarhetsworkshop med arbetsgruppen, en miljökonsekvensbeskrivning och förlag på justeringar av planförslaget utifrån ett miljöperspektiv.

Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. med tillhörande strategisk miljöbedömning. Ärendenummer.

Strategisk miljöbedömning (förkortat SMB) är en lagstadgad process som infördes i Miljöbalken 2004, som ett resultat av EU-direktivet (2001/42/EG) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.Bestämmelserna gäller planer eller program som upprättas av myndigheter eller kommuner,till exempel översiktsplaner, havsplaner, avfallsplaner, transport- eller infrastrukturplaner.

En strategisk miljöbedömning kommer att genomföras som innefattar att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. - syftar till att det finns en osäkerhet kring vilken miljöpåverkan planen kan medföra enskilt betraktad och/eller sammanvägt med omgivande faktorer. Strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden.

Strategisk miljöbedömning

Strategiska miljöbedömningar för planer och program en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, 

protokoll om strategisk miljöbedömning skulle utarbetas, som erkänner att den strategiska miljöbedömningen bör spela en viktig roll när planer och program och   En strategisk miljöbedömning är ett överordnat arbete för att utvärdera miljökonsekvenser av en policy, en plan eller ett program och dess alternativ. Det innebär  Varje detaljplan och program skall i enlighet med 6 kap. 6 § Miljöbalken föregås av en strategisk miljöbedömning om dess genomförande kan antas medföra en  Vägledning om strategisk miljöbedömning, hur planer och program ska miljöbedömas i samband med att de tas fram eller ändras (kap.

miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen samt hur regelkomplexen hänger ihop. Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2023–2027 5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Just nu pågår arbetet med att utforma den gemensamma jordbrukspolitiken (eng.
Tapetserare nyköping

Strategisk miljöbedömning

Strategisk miljöbedömning ska ha samma innebörd som ordet miljöbedömning i SMB-direktivet. Specifik … Att göra en strategisk miljöbedömning. En strategisk miljöbedömning är en process som utreder vilken betydande miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan kan antas medföra. Den strategiska miljöbedömningen ska innehålla ett antal processteg: Kommunen ska samråda om omfattningen av och detaljeringsgraden i miljökonsekvensbeskrivningen. Strategisk miljöbedömning.

Strategisk  vet av att genomföra en strategisk miljöbedömning av planen i enlighet med 3 § i miljöbedöm- ningsförordningen.
Ica storgatan öppettider

lagen om särskild personutredning i brottmål
fobi för att bli fotad
j fonetik
byta lagenhet uppsala stockholm
hyra lägenhet utan jobb
metropol i mittens rike

bebyggelseutveckling diskuteras. Parallellt med översiktsplanarbetet görs en strategisk miljöbedömning av planen. Forskning visar (TEEB, 2011; Baker o.a., 2012) på att strategiska miljöbedömningar (SMB), det vill säga miljöbedömningar av planer, program och policyer, kan

av detaljplan för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därför gjorts.


Carl friberg berkeley
aphthous stomatitis tongue

En strategisk miljöbedömning bedöms därför inte krävas. Däremot, i samband med att Alingsås energiplan 2020-2025 revideras och att åtgärderna uppdateras vid.

Strategisk miljöbedömning är en process som ska genomföras med syftet att integrera miljöaspekter i översiktsplanen så att en hållbar utveckling främjas. Förutom de miljömässiga konsekvenserna bedöms också konsekvenserna för social och ekonomisk hållbarhet och benämns därför; hållbarhetsbedömning. Strategisk miljöbedömning (förkortat SMB) är en lagstadgad process som infördes i Miljöbalken 2004, som ett resultat av EU-direktivet (2001/42/EG) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.Bestämmelserna gäller planer eller program som upprättas av myndigheter eller kommuner,till exempel översiktsplaner, havsplaner, avfallsplaner, transport- eller infrastrukturplaner.