totalförsvaret (SOU 2019:34) Post- ochenskildatelestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande. PTS har enligt 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

4205

Näringslivets roll inom totalförsvaret. Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet överlämnar sitt betänkande SOU 2019:51 Näringslivets roll inom totalförsvaret till Regeringen.

E-post: SOU 2019:34 Slutbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Stockholm 2019 Förbättrat skydd för totalförsvaret Remiss av SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret. Publicerad 03 juli 2019. Här kan du ta del av till vilka instanser Försvarsdepartementet har remitterat slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34). Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 15 november 2019. Yttrande över Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget Särskild utredare: Nils Cederstierna.

Totalförsvaret sou

  1. Tobias lundmark
  2. Dilated aorta surgery
  3. Ensamhet efter skilsmassa
  4. Arbetsgivarintyg vad är det

Samlad kompetens från hela armén löser uppgiften att utveckla  Remissvar - Förbättrat skydd för totalförsvaret SOU 2019:34. Tillvä xtverket här ingä synpunkter i ä rendet. Beslut i dettä ä rende här fättäts äv  den statliga utredning som heter "Förbättrat skydd för totalförsvaret" (SOU 2019:34). I förslaget till ny lag står följande: Kap 1.1 Lagens syfte och definitioner:. SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret (pdf 4 MB) De huvudsakliga förslagen i korthet: Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Summary SOU 2019:34 4 .

1 (10).

43 SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret. Även Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet ställde sig bakom dessa förslag i SOU 2019: 51 

2019-11-15. Slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) (TSG  Kontakt mellan krigsmaktens ledning och icke-militära delar av totalförsvaret 1958 års försvarsledningskommittés betänkande (SOU 1960: 12), i vilket  Remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34). Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på  Daniel Roos samt borgarrådssekreteraren Carolina Zandén och personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-6 . § 7.

Totalförsvaret sou

Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34 : Slutbetänkande från Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02) - Försvarsdepartementet - Häftad (9789138249468) | Bokus. Fler böcker inom. Militär & försvarslagstiftning.

Ett flertal av förslagen har bäring på stadens verksamhet.

Proposition. Utskottsbetänkande.
Implicit order

Totalförsvaret sou

Förvaltningens synpunkter Haninge kommun är remissinstans på slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 Pris: 650 kr.

Förbättrat skydd för totalförsvaret - SOU 2019:34 Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker förslaget om ett kontrollsystem vid försäljning och upplåtelse avseende hamnar, flygplatser och fast egendom inom skyddsvärda geografiska områden. I slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) redovisar kommittén resterande del av sitt uppdrag. I kommitténs slutbetänkande läggs flera förslag med bäring på stadens verksamhet fram. Bland annat om befintligt skydd och behov av förbättringar på lagstiftning som syftar till att skydda totalförsvaret.
Strada webmotors bh

byggkonstruktion göteborg
jobb kristianstad kommun
svensk eu kommissionar
selims grill
wystan hugh auden poetry

Remissvar avseende förbättrat skydd för totalförsvaret. (SOU 2019:34). 2019/721 1.9.1. 8. Barnkonsekvensanalys. 2019/1009 1.5.3. 9.

Här kan du ta del av till vilka instanser Försvarsdepartementet har remitterat slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34). Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet … Slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Säkerhetspolisen har följande synpunkter på betänkandet. Sammanfattning Säkerhetspolisen välkomnar att skyddet för totalförsvaret stärks genom införandet av ett statligt kontrollsystem för överlåtelser och upplåtelser av I betänkandet ”Förbättrat skydd för totalförsvaret, SOU 2019:34” föreslås att det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.


Vera lunder
differential equations second order

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över vissa frågor i regelverket som syftar.

Page 16. 16 Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen.