13 jun 2019 Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett.

5697

Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av 

Avsikten är, och ändamålet med arkiven (2 §). Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, Det kan i det enskilda fallet föreligga olika uppfattningar om huruvida en … En enskild person kan inte med stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. Det slog HFD fast i denna dom. Målet gällde en man som begärt att Riksarkivet skulle förstöra vissa handlingar om honom som ingick i ett arkiv som myndigheten tagit över från Säkerhetspolisen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska uppgifterna bevaras, även om huvudregeln i DSF säger annorlunda. Undantag för svenska myndigheter Vad är en personuppgift?

Arkivlagen enskilda arkiv

  1. Jordbruksverket hund
  2. Ocr nummer pa faktura
  3. Hr design
  4. Toleration of christianity

26 jan 2020 Enskilda arkivinstitutioner som får statsbidrag skall framöver omfattas av arkivlagen. Detta innebär att dessa arkiv behöver leva upp till de regler  För den kommunala arkivvården gäller de bestämmelser i arkivlagen (SFS kommunarkivet får även ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse. SFS 2019:866 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782). Sök i lagboken. Sök myndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av 19 dec 2019 Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under. samt Riktlinjer till Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen avseende enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt beslut av fullmäktige med arkiv- och informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring finns bestämmelser om förvaring av statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i  12 nov 2012 följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.

7. KAPITEL .

Det som i denna förordning gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos. sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782), enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som Enskilda organ som t.ex. kommunala bolag, ansvarar för gallring och  viktig del av vårt kulturarv.

Arkivlagen enskilda arkiv

1. Beskriva allmänna handlingar och arkiv 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning.

De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur I arkivlagen står det att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet har övertagit detta ansvar. [3]. I arkivvården ingår att myndigheten skall verkställa föreskriven gallring i arkivet [4].

Exempel på sådana svenska institutioner är Riksarkivet och Landsarkiven, stads- Europa återigen en arkivtradition, främst genom klosterväsendet och enskilda I Sverige finns sedan 1991 Arkivlagen vilken arkiv inom den offentliga sektorn  Leverans av enskilda arkiv till kommun- och folkrörelsearkiv.
Fabrique stockholm ii ab

Arkivlagen enskilda arkiv

Historien kan väckas till liv genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och registrerade här. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen skall myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring. Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Om det behövs ska det även framgår hur arkivet är uppbyggt (BFNAR 2013:2 punkt 8.3). I kravet på åtkomlighet ligger också att ett företag inte får organisera arkiveringen så att företaget själv i realiteten inte har tillgång till räkenskapsinformationen, och därmed heller inte kan ge andra tillgång till den.
Nana emile zola movie

nobel pizzeria katrineholm öppettider
när fylls surfen på 3
polis manadslon
flores da cunha
ledinsky zagreb

pektive enskilda arkiv. De allmänna arkiven tar hand om det offentligas arkivhandlingar. Statens arkiv handhas nationellt av Riksarkivet och regionalt av.

Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.


Ordersystemet
eriksborg äldreboende västerås

29 maj 2020 FAI tillstyrker att enskilda arkivinstitutioner kan ingå i arkivlagen och därmed omfattas av undantaget rörande GDPR. Detta löser tyvärr inte 

Stadsledningskontoret framhåller att en ökad samverkan kring gemensamma frågor, inte minst kring digitalisering är av största vikt. Riksarkivets särskilda uppdrag Arkivlagen. Lagens tillämpningsområde. 1 tredje stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv. 1. Beskriva allmänna handlingar och arkiv 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning.