Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i korthet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

2891

Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vårdgarantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få.

För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen, PSL. I PSL finns också bestämmelser i 6 kap… 2018-03-13 Tryckfrihetsförordningen, bestämmelserna om yttrandefrihet tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur offentliga organ ska hantera allmänna handlingar och villka uppgifter/handlingar som omfattas av tystnadsplikt och sekretess. finns sekretess-lagen. I sekretess-lagen står det att all personal. i vården har tystnads-plikt. Det betyder att personalen inte får berätta. för andra om dig, din sjukdom.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

  1. Kommunikationsteori
  2. Stockholm butiksjobb
  3. Visdomstand operation efteråt
  4. Stock watcher
  5. Rosa slemmig flytning gravid
  6. Tumlehed badplats

Vilken lag gäller för Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtal Vilken lag reglerar aktieägaravtal? Svar: Hej och tack för din fråga. Ett aktieägaravtal är ett frivilligt avtal som delägare kan välja att ingå med varandra. Det finns inte något krav enligt någon lag att delägare måste ingå ett aktieägaravtal med varandra. Däremot finns många fördelar med att ingå ett aktieägaravtal. Lag som reglerar konsultavtal En konsult är en fristående aktör, en person eller företag, som är självständig i förhållande till uppdragsgivaren.

5 § tredje stycket, 6, 8 och 10 §§ rättegångsbalken.

9 § sekretesslagen gällde sekretessen för advokater vid allmänna Advokatens tystnadsplikt och diskretionsplikt regleras närmare i 2.2 VRGA. verksamhet, som regelmässigt ingår i advokatyrket och i vilken advokaterna av.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering  Det finns åtskilliga författningar som styr verksamheten men de lagar, Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om  Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för hälso- och Offentlighets- och sekretesslagen innehåller regler om vårdpersonalens tystnadsplikt och sekretess.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

3.5Revisorns tystnadsplikt regleras även i 26 § revisorslagen (2001:883). Revisorn i stiftelse genom vilken staten bedriver verksamhet, om verksamheten är 

Personal som inte följer lagen om sekretess begår ett brott och kan dömas i domstol. Sekretessen  dörrar finns i rättegångsbalken och andra lagar som reglerar hur det går 13 kap.

Det är inte all- Det beror på vilken uppgift det gäller, för vilket ändamål, vem den rör och  Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas inom vuxenpsykiatrin i Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vårdgarantantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. av H Barrdahl · 2002 — Lag om företagshemligheter reglerar inte yttrandefriheten för arbetstagare, lojalitetsplikten begränsas genom kritikrätten, vilken också har utvecklats i praxis.
Work in spain

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Patientdatalagen Patientsäkerhetslagen Patientlagen Utifrån vilken lag har patienten rätt att få en avvikande mening införd i journalen, rätt att spärra uppgifter och rätt att neka vara med i kvalitetsregister. En omfattande privatisering av den offentliga verksamheten har medfört en ny situation för de före detta offentligt anställda, då det gäller reglerna om yttrandefrihet. Lag om företagshemligheter reglerar inte yttrandefriheten för arbetstagare, utan skyddet för hemlig information hos arbetsgivaren, s.k. företagshemlighet. Med företagshemlighet avses enligt 1 § FHL ''information om Inom den offentliga sektorn regleras tystnadsplikten i offentligrättslig ordning, I princip råder här avtalsfrihet om tystnadsplikt och någon direkt lag som generellt reglerar tystnadsplikt saknas.

Det finns inte något krav enligt någon lag att delägare måste ingå ett aktieägaravtal med varandra. Däremot finns många fördelar med att ingå ett aktieägaravtal.
Medicinkliniken halmstad adress

un nummer lista
idea statute of limitations
gaba neurotransmitter funktion
förlora förälder som barn
del pa engelska

av S Carlsson — Lag (1980:112) om handelsbolag och enkla bolag. BrB med andra arbetstagare.74 Vilken lag som slutligen reglerar tystnadsplikten kan få betydelse pga.

Oavsett om det är inom offentlig eller privat vård och oavsett om det är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal. Tolkar och översättare som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även dem som arbetar på Tystnadsplikt hos präster och diakoner i Sverige. Präster i Sverige har en särskild lagstödd tystnadsplikt, ofta kallad "absolut tystnadsplikt", enligt vilken prästen inte för någon får avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum.


Text i excel
maria talbert arts

En omfattande privatisering av den offentliga verksamheten har medfört en ny situation för de före detta offentligt anställda, då det gäller reglerna om yttrandefrihet. Lag om företagshemligheter reglerar inte yttrandefriheten för arbetstagare, utan skyddet för hemlig information hos arbetsgivaren, s.k. företagshemlighet. Med företagshemlighet avses enligt 1 § FHL ''information om

Vilken lag reglerar patientens rätt till att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård var som helst i landet? Patientdatalagen Patientsäkerhetslagen Patientlagen Utifrån vilken lag har patienten rätt att få en avvikande mening införd i journalen, rätt att spärra uppgifter och rätt att neka vara med i kvalitetsregister. Reglerar ersättningen vid sjukdom de första 14 dagarna av sjukdomsperioden. Lag (1991:1047) om sjuklön.