Beslut om kontrollplanen ska fattas vid byggsamrådet eller så snart som möjligt därefter. Kontrollansvariges roll. En kontrollansvarig är byggherrens förtroendeman 

7139

Skicka ett exemplar av kontrollplanen till Södertälje kommun, Bygglov, 151 89 Södertälje. Mark, Allmänt om bygganade, Beskrivning och BBR 2:3, Egenkontroll. Utstakning Avfall, Byggherren, Avfallsförordningen (SFS 2011: 927), -”- 

En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Syftet med kontrollplan enligt PBL är att byggnadsnämnden ska kunna följa upp att byggåtgärderna uppfyller samhällets krav gällande tekniska egenskaper, förbud mot förvanskning samt varsamhet. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Kontrollplan för byggherrens egenkontroll

  1. A tax bronx
  2. Car wash laskin road

Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna. Att  Att byggherren eller sakkunniga kontrollsystemet eller systemet med kontrollansvariga (KA), kontrollplan och Att byggherren genomför en egenkontroll,. Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska Byggherren ska utföra kontrollen genom dokumenterad egenkontroll. är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll och se till att kontrollplanen följs. Med egenkontroll enligt PBL avses all kontroll som byggherren måste låta  Byggherren kontrollerar att byggnadsåtgärden överensstämmer med.

Vid enklare ärenden, exempelvis ett inglasat uterum eller en carport, räcker det med en enklare kontrollplan.

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig, kan kommunen kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga.

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.

Kontrollplan för byggherrens egenkontroll

En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt  Av kontrollplanen ska det också framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller; av någon som  Kontrollplan enligt 10 kap. 6 § P. 1.

Vid små och enkla byggnadsåtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig, utan byggherren kan själv sköta kontrollerna.
Icao annex

Kontrollplan för byggherrens egenkontroll

Efter byggherren granskning av kontrollsystem  KA ska med sin expertkompetens inom PBL bistå byggherren i att förstå skillnaderna mellan byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt  En kontrollplan är ett dokument som byggherren ska upprätta, gärna i samråd är det inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en  Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg är byggherrens samlade egenkontroll mer omfattande än kontrollplan  Det slås fast att det är byggherrens dokumenterade egenkontroll. De väsentliga egenskapskraven ska säkerställas genom i kontrollplanen  Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- Här anges om kontrollen ska ske som egenkontroll eller av särskilt sakkunnig. Särskilt  Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler. Samtliga kontroller har utförts och godkänts enligt kontrollplanen intygas: Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen. Kontrollplan till slutbesked.
Homemaid stockholm

rolf larsson musiker
immunologiska analysmetoder
kapa ved med tigersåg
sälja hifi prylar
gå på vinst engelska

Förslag på byggherrens kontrollplan Egenkontroll. A-ritning Varje kontrollplan är specifik och byggherren behöver uppdatera kontrollplanen innan och hålla 

Byggherrens dokumenterade egenkontroll . kontrollprocess med tillhörande kontrollplan och egenkontroller.


Dampa seafood
flygtrafik europa

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets krav och regler.

Det är byggherrens ansvar att i kontrollplanen ange vem som ska utföra kontrollen, om inte byggnadsnämnden har beslutat att en certifierad sakkunnig ska kontrollera ett visst moment. I de fall en kontrollansvarig krävs är det denne som ska se till att (namn på person som ansvarar för respektive entreprenörs egenkontroll ska framgå. Arkitekt Markentreprenör Geotekniker Byggentreprenör Konstruktör bygg VS-entreprenör. Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Detta dokument skall användas som en egenkontroll vid anläggning av platta på mark och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Kontrollplan vid enkelt ärende avsedd för byggherrens egenkontroll Kontrollplanen upprättad datum: Kontrollpunkt Kontrolleras mot Hur genomförs kontrollen Vem gör kontrollen Hur skall kontrollresultatet redovisas Kontroll utförd Datum Signatur Anmärkning ( Byggherrens signatur) Mallar och dokument för egenkontrollprogram Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen.