Gallras 2 år efter avslutad upphandling. 008. Handlingar rörande beslut om uteslutning av leverantör. Bevaras. 009. Handlingar rörande tilldelningsbeslut.

1532

Sekretessprövning efter tilldelningsbeslutet.. 42! 7.1.1!Sekretesskydd för det allmännas ekonomiska intresse (OSL 19 kap. 3 möjligheten att ta del av allmänna handlingar i offentliga upphandlingar efter att ett tilldelningsbeslut har fattats och ger vägledning i den bedömning

Om tilldelningsbeslut meddelas på ett annat sätt, såsom till exempel vanligt brev gäller avtalsspärren i minst 15 dagar. En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa en längre avtalsspärr men aldrig en kortare än minimum 10 eller 15 dagar efter att tilldelningsbeslut skickats. skäl för att avbryta en upphandling efter att tilldelningsbeslut avbrutits, om skälet till att avbryta upphandlingen varit en direkt följd av upphandlingsfelet –NJA 2016 s. 369: anbudens giltighetstid löpte ut efter att förvaltningsrätten förordnat om rättelse . om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Varken LOU eller de bakomliggande EU-direktiven reglerar när det är tillåtet för en upphandlande myndighet att avbryta en upphandling. Det kan finnas flera olika anledningar till att en upphandlande myndighet vill avbryta en upphandling… 2016-05-23 Det första tilldelningsbeslutet från maj 2016 överprövades och sekretess vid avbruten upphandling.

Avbryta upphandling efter tilldelningsbeslut

  1. 4 chf to aud
  2. Psychological science vs psychology
  3. Jysk kristinehamn

Vid avrop från ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning kan den avropande myndigheten välja att teckna kontrakt direkt efter fattat tilldelningsbeslut. –Omständigheter som varit kända innan en upphandling påbörjats (i målet förtroendebrist gentemot leverantören) borde ha beaktats redan vid kvalificeringen och utgör därför inte sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling efter att tilldelningsbeslut meddelats (Kammarrätten i Stockholm i mål nr 4691-12) En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling lämnas till förvaltningsrätten. En ansökan måste ske inom 10 dagar från att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har skickat ett elektroniskt meddelande om avbrytandebeslutet. En upphandlande myndighets möjlighet att dra tillbaka tilldelningsbeslutet beror dock på hur underrättelsen om tilldelningsbeslutet är utformat. Avtalsrättslig bundenhet för den upphandlande myndigheten i förhållande till den vinnande leverantören kan uppstå genom underrättelsen om tilldelningsbeslutet om den avtalsrättsligt kan anses utgöra en accept. Sätter i system att avbryta. Allt fler upphandlingar avbryts Vi utgår ifrån att den upphandlande myndigheten inte behöver återta ett eventuellt tilldelningsbeslut om den avbryter upphandlingen.

Om ett avtal redan har tecknats mellan en leverantör och en upphandlande organisation så finns det en möjlighet att, i vissa fall, ansöka om överprövning av avtalets giltighet. Efter anbudsprövning beslutar den upphandlande myndigheten eller enheten vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet. Detta kallas ofta för ”tilldelningsbeslut” men heter enligt lagtexten ”underrättelse om beslut”.

reglerna i LOU skall tillämpas på upphandlingar som påbörjats efter den 15 juli 6 – 10 §§ LOU. • En avtalsspärr börjar löpa efter tilldelningsbeslutet, d.v.s..

En ansökan måste ske inom 10 dagar från att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har skickat ett elektroniskt meddelande om avbrytandebeslutet. En upphandlande myndighet får avbryta en upphandling om sakligt godtagbara skäl föreligger. Omständigheter som varit kända för den upphandlande myndigheten redan innan en upphandling påbörjats borde ha beaktats redan vid kvalificeringen och utgör därför inte sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling efter att tilldelningsbeslut meddelats.

Avbryta upphandling efter tilldelningsbeslut

Vi är på väg att avbryta en upphandling, efter att vi har tilldelat en leverantör. Måste vi då fatta två beslut - ett om att återta tilldelningsbeslutet och ett om att avbryta upphandlingen eller faller tilldelningsbeslutets giltighet i och med att vi avbryter upphandlingen?

Vidsträckt rätt att avbryta upphandling. Juridisk krönika Upphandlande myndighet har en vidsträckt rätt att avbryta upphandlingar – även när skälet till avbrytandet är att myndigheten själv begått ett misstag. Joakim Lavér och Livia Elveljung, Hannes Snellman advokatbyrå, reflekterar över en dom från Kammarrätten i Göteborg.

Det kan man göra. Men man ska tänka sig för ordentligt innan man tar den risken eftersom även ett beslut om att avbryta en upphandling kan överprövas.
Malmgård södermalm hotell

Avbryta upphandling efter tilldelningsbeslut

Men det är inte skäl nog för att avbryta upphandlingen enligt Förvaltningsrätten i Växjö.

Det kan man göra. Men man ska tänka sig för ordentligt innan man tar den risken eftersom även ett beslut om att avbryta en upphandling kan överprövas. Efter att domstol beslutat om rättelse av upphandlingen i fråga om tillämpningen av utvärderingsmodellen avbröt myndigheten upphandlingen.
Direkt leverans apotek

lagfart pantbrev kostnad
canon i-sensys lbp6020b toner
antagningspoäng farkostteknik kth
humanisterna kritik
kontrakt fra przykład

En upphandling kan avbrytas enbart om det finns sakligt godtagbara skäl. Ett sakligt godtagbart skäl är bristande konkurrens, vilket brukar anses föreligga om den upphandlande myndigheten enbart har fått in ett enda giltigt anbud. I exemplet du beskriver verkar förutsättningarna för att avbryta upphandlingen finnas. Källhänvisningar

Det kan man göra. Men man ska tänka sig för ordentligt innan man tar den risken eftersom även ett beslut om att avbryta en upphandling kan överprövas.


Itslearning medlearn västerås
vilket av följande alternativ gäller för inpassering i gruva mellan kl. 24.00 och 05.00_

Efter att domstol beslutat om rättelse av upphandlingen i

Förvaltningsrätten beslutar, efter ansökan om överprövning, att upphäva beslutet enligt 2. Domstolen motiverade sitt beslut enligt sammanfattningsvis följande. [Kommunen] har återtagit beslutet att avbryta upphandlingen med hänvisning till att synpunkter inkommit på upphandlingen. upphandling efter det att ärendehanteringsfel hade begåtts. Förvaltningsdomstol hade förord-nat myndigheten att förkasta två okvalificerade anbud så att enbart ett kvalificerat kvarstod.